Thành tích đạt được

Chứng nhận nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam 2012Chứng nhận thương hiệu Vàng năm 2012Sologun và Logo Ấn tượng năm 2012 
Chứng nhận FAST 500